Informatie

Tarief hypnotherapie
€ 100,- per sessie.

Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier, soms iets korter, soms iets langer. Als we uitlopen zijn daar geen extra kosten aan verbonden.  Er is geen pinautomaat in de praktijk. Na afloop van de sessie krijg je een factuur mee, en stuur ik je een tikkie. Je kunt het bedrag ook contant betalen of binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer

NL44 TRIO 0338 8116 13 t.n.v. Y. Ubels-Hazebroek.

Een eerste kennismaking/intakesessie duurt ongeveer een uur tot vijf kwartier. De kosten zijn evenals voor alle andere sessies € 100,- . Als we na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum hebben afgesproken voor een vervolggesprek,  is er sprake van een behandelovereenkomst.

Vergoeding
Hypnotherapie valt onder de aanvullende ziektekostenverzekering. Steeds meer verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van hypnotherapie. Kijk op de zorgwijzer (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie) of jouw verzekeraar de factuur vergoedt. Of neem rechtstreeks contact op met je zorgverzekeraar.

Annuleren
Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Annulering na die tijd of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Erkenning en registratie

  • Praktijk Ibis staat bij de KvK Amsterdam geregistreerd onder nummer: 62375164   
  • Ik sta geregistreerd als erkend Hypnotherapeut bij de beroepsvereniging NBVH                
  • Lid van SCAG ( geschillencommissie)
  • CPION/SHO geaccrediteerd diploma Psychosociale basiskennis, PsBK 

Praktijk Ibis

Gevestigd Achterheuvel 99, 3701 ZS Zeist

Therapeut: Yolande Ubels-Hazebroek

Algemene voorwaarden behorend bij de behandel/begeleidings overeenkomst tussen de therapeut van Praktijk Ibis en de (volwassen) cliënt dd. januari 2023

1. Aangaan van de behandelovereenkomst

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst, evenals de Privacyverklaring.

De behandelovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden gespecificeerd en bijgesteld.

2. Beëindiging van de behandelovereenkomst

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a – Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b – Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email geen sessies meer af te willen spreken;

c – Therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

d – Als tijdens de sessies duidelijk wordt dat voor de hulpvraag een andere behandeling nodig is dan therapeut kan bieden. Er wordt dan in overleg doorverwezen.

e – Als er geen afspraak voor een sessie is gemaakt voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatste sessie, tenzij hier een afspraak over is gemaakt.

3. Tarieven en wijze van betaling

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een tarief van € 100 afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt krijgt een factuur mee, en indien gewenst stuurt de therapeut een tikkie. De tijdsduur van een sessie varieert tussen 1 en 1.5 uur, dat is in het algemeen optimaal en kost dus € 100.

Indien sprake is van het bepaalde in lid 2 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief.

4. Annuleren afspraak

Afspraken kunnen tot 2 dagen van tevoren worden verzet, hierna en bij niet verschijnen breng ik €100 in rekening voor de gereserveerde tijd.

5. Dossier

Voor een goede begeleiding en zoals ook de wet Wkkgz voorschrijft wordt een dossier bijgehouden van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier kan worden ingezien. Ook kunnen op verzoek delen van het dossier worden gekopieerd. (Dit geldt niet voor de persoonlijke werkaantekeningen.van de therapeut)

Het cliëntendossier blijft, zoals de WGBO aangeeft, 15 jaar bewaard na afsluiting van de behandeling, tenzij de cliënt schriftelijk een verzoek om vergetelheid indient. Dan wordt het dossier direct na afloop van de behandeling vernietigd. Alleen het verzoek tot vernietiging wordt bewaard.

6. Begeleidingsplan

Het behandel- of begeleidingsplan met te verwachten werkpunten wordt opgesteld in overleg. Hierin zijn ook evaluatiemomenten opgenomen. Na 5 sessies vindt in ieder geval een evaluatiemoment plaats.

7. Geheimhouding

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat in het kader van behandeling besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Uitsluitend op verzoek van en met toestemming van cliënt kan eventueel informatie verstrekt worden aan derden (artsen of andere therapeuten).

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volg ik de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Bij eventuele waarneming tijdens vakantie of ziekte of bij overname van de behandeling door een andere therapeut kan, met toestemming van cliënt, het dossier of een gedeelte van het dossier aan de waarnemer worden overgedragen.

De Privacyverklaring wordt standaard bij de behandelovereenkomst verstrekt, en is ook te vinden op de website van de praktijk.

8. Kwaliteit en richtlijnen

Als registertherapeut van ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. De richtlijnen en professionele eisen van deze beroepsvereniging zijn van toepassing op mijn praktijkvoering.

9. Klachten en geschillen

Als de cliënt ergens ontevreden over is, en we komen er samen niet uit, dan kan de cliënt contact opnemen met de beroepsvereniging, de NBVH – www.hypnotherapie.nl – om een beroep doen op de klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG – www.scag.nl. Daarnaast ben ik geregistreerd in het Tuchtrecht Register Complementaire Zorg (TCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege – www.tcz.nu

10. Therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers niet heeft verstrekt.

11. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de keuken en het gebruikmaken van het toilet.

De Algemene Voorwaarden, evenals de Privacyverklaring  maken deel uit van de behandelovereenkomst.

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten. Zij doet dit o.a. door het geven van bijscholingsdagen, het registreren van verplichte andere bijscholingen zoals de PSBK en intervisie-uren en het visiteren van de therapeuten en hun praktijk. Als therapeut ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door mij verleende diensten. Als je ontevreden bent over mijn behandeling of een klacht hebt, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. Komen we er samen niet uit of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie (de RBCZ) waarbij ik ben aangesloten.  Zie: https://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen1.html

                         pastedGraphic_1.png